Verksamhetsidé

Vi erbjuder en verksamhet med fokus på barns lärprocesser. Vårt pedagogiska förhållningssätt är att arbeta utforskande med barnen och se oss pedagoger som engagerade medskapare i lärandet.

Lek, omsorg och lärande sker i samspel med varandra och bildar tillsammans en helhet.

Förskolan erbjuder en pedagogisk miljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov. Förskolan har regelbundna utflykter med verksamheten i vår närmiljö.

Barnen på Jämtöns Förskola ska mötas av en miljö med material som lockar och utmanar i lärandet.